I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky služby vymezují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele při využívání služby dostupné na internetové adrese www.pixla.online (dále jen „služba“), která nabízí vzdálenou správu zařízení.
 2. Provozovatelem je společnost RehiveTech, spol. s r.o., IČ 02221926, se sídlem Sedláčkova 2902/18, Líšeň, 628 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80583. E-mailová adresa Provozovatele je info@RehiveTech.com.
 3. Uživatelem je každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami služby provedla registraci ve službě, případně využila předpřipravených tzv. demo účtů služby.

II. Registrace

 1. Uživatel má možnost se registrovat prostřednictvím registračního formuláře.
 2. Pokud bude chtít Uživatel svoji registraci zrušit, může tak učinit kdykoliv a to prostřednictvím k tomu určenému rozhraní v službě (Můj účet).
 3. Registrovaní uživatelé jsou povinni chránit si svá přístupová hesla. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů Uživatele.
 4. Uživatel je oprávněn si své přístupové heslo libovolně měnit.

III. Cena a parametry služby

 1. Služba se poskytuje zdarma, ovšem bez jakýchkoliv záruk od Provozovatele a to výhradně za účelem ověření funkcionality služby.
 2. Uživatel si sám hradí náklady vzniklé mu ve spojitosti s realizací přístupu a používání služby (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 3. Data získaná používáním služby, a to zejména historická data z připojených zařízení, se archivují po dobu nejdéle 3 měsíců, pokud není s Provozovatelem smluvně ujednáno jinak.
 4. Pro komerční využití služby je potřeba kontaktovat provozovatele, který umožňuje službu pro komerční účely provozovat s rozšířenými parametry a funkcemi (např. s garancí dostupností) – a po vzájemné dohodě také na Uživatelem specifikovaných webových adresách.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně.
 2. Uživatel akceptováním těchto obchodních podmínek dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování uvedených osobních údajů pro účely provozu služby a využití pro marketingové účely Provozovatele (zejm. pro zasílání novinek o službě), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným Uživatelem Provozovateli na e-mailovou adresu Provozovatele.
 3. Provozovatel shromažďuje osobní údaje Uživatele, a to e-mailovou adresu. Dále pak pro účely zabezpečení IP adresu a telefonní číslo, které je nepovinné a využívá se jenom v případě zabezpečení účtu Uživatele s využitím dvoufaktorové autentizace.
 4. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn používat tzv. cookies soubory, a to zejména pro další zlepšení funkcí služby.
 5. Ke sledování návštěv používáme standardní webové analýzy. Tyto analýzy provádějí společnosti Google a Facebook (dále jen „poskytovatelé webových analýz“) svými nástroji Analytics, resp. Pixel (dále jen „nástroje webových analýz“). Informace o vašem používání služby budou anonymizovány a následně přeneseny k našim poskytovatelům webových analýz a uloženy na jejich serverech. Poskytovatelé webových analýz tyto údaje použijí k hodnocení, jak používáte službu, k sestavení zpráv o aktivitě pro Provozovatele a k poskytování dalších služeb spojených s aktivitou a využitím internetu. Poskytovatelé webových analýz také mohou tyto údaje přenést k třetím osobám, pokud to vyžaduje zákon nebo tyto třetí osoby zpracovávají údaje jejich jménem.

  Používání webových analýz Google či Facebook může Uživatel zakázat. Může zakázat i používání kódů nebo jinak kontrolovat použití těchto technologií. Zde jsou pokyny:

  Odkaz na zakázání služeb Google Analytics

  Odkaz na nastavení ochrany osobních údajů na Facebooku (musíte být přihlášeni ke svému účtu)

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém a anglickém jazyce.
 2. Uživatel vstupem do služby projevuje souhlas s těmito podmínkami, resp. podmínkami platnými v okamžiku vstupu Uživatele, a zavazuje se je dodržovat.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek. O změně nebude Provozovatel informovat. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat s aktuální podobou a případnými změnami. Pokud bude Uživatel i po provedených změnách jakkoliv službu užívat, má se za to, že se se změnami seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí.
 4. Aktuální znění podmínek služby je dostupné na internetové adrese www.pixla.online/podminky.

Tyto podmínky jsou platné k 18. 10. 2018.