I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele při využívání služby dostupné na internetové adrese www.pixla.online (dále jen „služba“), která nabízí vzdálenou správu zařízení.
 2. Provozovatelem je společnost RehiveTech, spol. s r.o., IČ 02221926, se sídlem Sedláčkova 2902/18, Líšeň, 628 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80583. E-mailová adresa Provozovatele je info@RehiveTech.com.
 3. Uživatelem je každá osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami provedla registraci ve službě, případně využila předpřipravených tzv. demo účtů služby.

II. Registrace

 1. Uživatel má možnost se registrovat prostřednictvím registračního formuláře.
 2. Pokud bude chtít Uživatel svoji registraci zrušit, může tak učinit kdykoliv a to prostřednictvím k tomu určenému rozhraní v službě (Můj účet).
 3. Registrovaní uživatelé jsou povinni chránit si svá přístupová hesla. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo zneužití přístupových údajů Uživatele.
 4. Uživatel je oprávněn si své přístupové heslo libovolně měnit.

III. Cena a parametry služby

 1. Služba se poskytuje zdarma, ovšem bez jakýchkoli záruk od Provozovatele a to výhradně za účelem ověření funkcionality služby.
 2. Uživatel si sám hradí náklady vzniklé mu ve spojitosti s realizací přístupu a používání služby (tj. náklady na internetové připojení aj.).
 3. Data získaná používáním služby, a to zejména historická data z připojených zařízení, se archivují po dobu nejdéle 3 měsíců, pokud není s Provozovatelem smluvně dojednáno jinak.
 4. Pro komerční využití služby je potřeba kontaktovat provozovatele, který umožňuje službu pro komerční účely provozovat s garancí dostupností a po vzájemné dohodě také na Uživatelem specifikovaných webových adresách.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně.
 2. Uživatel akceptováním těchto obchodních podmínek dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy a využití pro marketingové účely Provozovatele (zejm. pro zasílání novinek o službě), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným Uživatelem Provozovateli na e-mailovou adresu Provozovatele.
 3. Provozovatel shromažďuje se souhlasem Uživatele osobní údaje Uživatele, a to konkrétně jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Dále pak pro účely zabezpečení IP adresu a telefonní číslo, které je nepovinné a využívá se jenom v případě zabezpečení účtu Uživatele s využitím dvoufaktorové autentizace.
 4. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn používat tzv. cookies soubory, a to zejména pro další zlepšení funkcí služby.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou vyhotoveny zatím pouze v českém jazyce.
 2. Uživatel vstupem na Portál projevuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, resp. podmínkami platnými v okamžiku vstupu Uživatele na Portál, a zavazuje se je při užívání Portálu dodržovat.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. O změně Podmínek nebude Provozovatel Uživatele informovat. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat s podobou a případnými změnami těchto obchodních podmínek. Pokud bude Uživatel i po provedených změnách jakkoliv užívat Portál, má se za to, že se se změnami obchodních podmínek seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí.
 4. Aktuální znění obchodních podmínek je dostupné na internetové adrese www.pixla.online/podminky.